Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě


Obchodní podmínky firmy DANIEL NOVOTNÝ, IČ: 74252950,

se sídlem Hřbitovní 1631, Teplice 415 01, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Teplice

pod č.j. MgMT/0ŽÚ/7733/2010/Nov/4

(dále jen „Detskysmich.cz“, „prodávající“).

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jako „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Zákon o ochraně spotřebitele“), a dalších účinných právních předpisů. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na adrese https://www.detskysmich.cz/conditions.html

Zákazníkem (dále také jako „kupující“) internetového obchodu Detskysmich.cz je: 


1) spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákona o ochraně spotřebitele (dále jako „spotřebitel“), nebo


2) kupující, který je podnikatel a uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (dále jako „podnikatel“).


Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.detskysmich.cz

(dále jako „Internetový obchod“).


Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


V kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě se považují za speciální úpravu sjednaných podmínek a mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.


Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo dodává kupujícímu zboží nebo služby.


Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


II. Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na Internetovém obchodu. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud:

  • se již zboží nevyrábí,
  • se již zboží nedodává,
  • se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, nebo
  • se u zboží na internetových stránkách prodávajícího zobrazuje zjevně mylná cena. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRĎTE NÁKUP“.


Pokud jsou k objednávce poskytovány dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího vzhledem k těmto zdarma poskytnutým dárkům. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými a účinnými právními předpisy pro darovací smlouvu. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, je kupující povinen poskytnuté dárky v bezvadném stavu vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.         


Prodávající si vyhrazuje právo prodávat látku v metráži opatřenou originálním digitálním tiskem pouze spotřebiteli. Podnikatel není oprávněn si objednat látku v metráži opatřenou originálním digitálním tiskem, a to ani v případě, že si založí spotřebitelský účet u prodávajícího. Látka v metráži opatřená originálním digitálním tiskem je považována za autorské dílo prodávajícího a je určena pouze koncovému zákazníkovi. Porušení tohoto ustanovení obchodních podmínek zakládá odpovědnost za vzniklou škodu.  


Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným vzorem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny.


Termín dodání objednaného zboží je obvykle 1-14 dní od potvrzení objednávky dle dostupnosti zboží. Zákazník je informován o předpokládaném termínu doručení. Za termín realizování objednávky je považován termín odeslání, nikoli termín doručení.


V případě, že kupující v Objednávce zvolí kombinaci osobního vyzvednutí v sídle firmy prodávajícího a úhrady kupní ceny předem (bez ohledu na způsob úhrady), je prodávající při vyzvednutí zboží oprávněn ověřit totožnost kupujícího dle dokladu totožnosti. 


Ceny zboží a služeb nabízených prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.


Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví daňový doklad – fakturu v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, ve lhůtě do 15 dnů ode dne dodání zboží a zašle jej kupujícímu v elektronické podobě, s čímž kupující souhlasí. 


V případě, že prodávající kupujícímu nezaslal záruční list, slouží jako záruční list daňový doklad, který prodávající zaslal kupujícímu.


III. Práva z vadného plnění (reklamace)

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2) se zboží hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

3) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

4) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

5) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.


  • Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nového zboží v době 24 (slovy dvacet čtyři) měsíců od převzetí.


Projeví-li se vada v průběhu 12 (slovy dvanáct) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.


Nebude-li u jednotlivého zboží uvedeno jinak, poskytuje prodávající osobě, která nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti, záruku na jakost v délce 24 (slovy dvacet čtyři) měsíců.        


V případě, že spotřebitel uplatní záruku nad základní 2 (slovy dva) letou záruční lhůtu, lze se domáhat vyřízení záruky pouze formou výměny zboží. Takto lze záruku uplatnit ve lhůtě maximálně 5 (slovy pět) let od zakoupení zboží. V ostatních případech uplatnění záruky zůstává původní 2 (slovy dva) letá lhůta zachována.        


Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil.

Na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a vyplývá-li to z povahy zboží se článek III. těchto obchodních podmínek nepoužije.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Pro uplatnění práva z vadného plnění (reklamaci) může spotřebitel využít též vzorový formulář, který kupující nalezne na adrese REKLAMAČNÍ PROTOKOL. Formulář pro reklamované zboží může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@detskysmich.cz.IV. Právo na odstoupení od smlouvy


Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 (slovy čtrnácti) dní od převzetí zboží.


Lhůtu dle předchozího odstavce se prodlužuje až na jeden rok, odstoupí-li spotřebitel od smlouvy a vrátí-li zboží nevyprané, nerozbalené a v původním obalu a zároveň nejedná o zboží, které bylo upraveno nebo vyrobeno na základě individuálního přání zákazníka. Za stejných podmínek se takto prodlužují lhůty uvedené v části IV. Práva na odstoupení od smlouvy.       


Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a spotřebitel v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.


Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít též vzorový formulář, který kupující nalezne na adrese REKLAMAČNÍ PROTOKOL. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@detskysmich.cz.


V případě, že spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady.


Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


Ustanovení Občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal, a to včetně např. dárků. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu dle § 1833 Občanského zákoníku.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá zejména v případě smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, anebo dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.


V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


 

V. Dárkové poukazy


Dárkové poukazy jsou ceninami vydávanými prodávajícím a uplatnitelnými pouze k nákupu u prodávajícího. Kód na certifikátu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě nedokončení nákupu či odstoupení od smlouvy spotřebitelem ve 14 denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku prodávající může vygenerovat spotřebiteli náhradní kód. Případným vygenerováním nového kódu nedochází ke změně ceniny. 


VI. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku


Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


 

VII. Závěrečná ustanovení


Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@detskysmich.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.


Jakým způsobem prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno na adrese GDPR - Ochrana osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.


Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele.


Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.


V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených.

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je


Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1


Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.


Tyto obchodní podmínky jsou
platné a účinné od 10. 05. 2024.

 

zpět